ต่อจากตอนที่ 2

5. ประโยคบอกผล แปลว่า "ดังนั้น"

So / Therefore, / Thus, / Hence, / Thereby, / Accordingly, / Consequently, + S + V. (ผล)

ตัวอย่าง

The traffic was very heavy and as a result I arrived late.

เป็นเพราะการจราจรติดขัด (เหตุ)ฉัน จึงมาสาย (ผล)

Our new home is very nice ; therefore,we are very happy.

6. ประโยคบอกวัตถุประสงค์ แปลว่า "เพื่อที่ว่า"

S + V + in order that / so that + S + Modal verb (can,could) + V.inf

ตัวอย่าง

We get up early in order that we could catch the bus.

พวกเราตื่นเช้าเพื่อที่ว่าพวกเราจะไ้ด้ทันรถประจำทาง

She wore glassed so that nobody could recognize her.

เธอสวมใส่แว่นเพื่อที่ว่าจะไม่มีใครจำเธอได้

หรือ อาจจะใช้เชื่อมกับกลุ่มคำ ก็ได้

S + V + in order to / so as to + V.inf

ตัวอย่าง

She travelled by train in order to / so as to avoid the traffic.

เธอเดินทางโดยรถไฟเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจร (การจราจรอาจติดขัด)

7. ประโยคบอกตัวอย่าง

S + V.  For example , S + V. (ตัวอย่าง)

ตัวอย่าง

There are many way to keep yourself fit. For example,you should exercise at least 30 minutes a day.

มีหลายวิธีที่จะทำให้คุณหุ่นดี ตัวอย่างเช่น คุณต้องออกกำลังการอย่างน้อยวันละ 30 นาที

หรืออาจจะเป็นตัวเชื่อม กับ กลุ่มคำหรือคำ

S + V + such as + noun / phrase