ต่อจากตอนที่ 2

5. ประโยคบอกผล แปลว่า "ดังนั้น"

So / Therefore, / Thus, / Hence, / Thereby, / Accordingly, / Consequently, + S + V. (ผล)

ตัวอย่าง

The traffic was very heavy and as a result I arrived late.

เป็นเพราะการจราจรติดขัด (เหตุ)ฉัน จึงมาสาย (ผล)

Our new home is very nice ; therefore,we are very happy.

6. ประโยคบอกวัตถุประสงค์ แปลว่า "เพื่อที่ว่า"

S + V + in order that / so that + S + Modal verb (can,could) + V.inf

ตัวอย่าง

We get up early in order that we could catch the bus.

พวกเราตื่นเช้าเพื่อที่ว่าพวกเราจะไ้ด้ทันรถประจำทาง

She wore glassed so that nobody could recognize her.

เธอสวมใส่แว่นเพื่อที่ว่าจะไม่มีใครจำเธอได้

หรือ อาจจะใช้เชื่อมกับกลุ่มคำ ก็ได้

S + V + in order to / so as to + V.inf

ตัวอย่าง

She travelled by train in order to / so as to avoid the traffic.

เธอเดินทางโดยรถไฟเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจร (การจราจรอาจติดขัด)

7. ประโยคบอกตัวอย่าง

S + V.  For example , S + V. (ตัวอย่าง)

ตัวอย่าง

There are many way to keep yourself fit. For example,you should exercise at least 30 minutes a day.

มีหลายวิธีที่จะทำให้คุณหุ่นดี ตัวอย่างเช่น คุณต้องออกกำลังการอย่างน้อยวันละ 30 นาที

หรืออาจจะเป็นตัวเชื่อม กับ กลุ่มคำหรือคำ

S + V + such as + noun / phrase

ตัวอย่าง

Fatty foods such as chips are bad for you.

อาหารมันๆเช่น มันฝรั่งทอดไม่ดีต่อสุขภาพของคุณ

8. ประโยคที่บอกปริมาณ ในความหมายที่ว่า  ........ มาก เสียจนกระทั่ง

S + V + so  + adj/adv. + that + S + V.

S + V + such + noun + that + S + V.

Tip  วีธีการสังเกต

such เป็นคำ adj. ต้องอยู่ข้างหน้า noun เสมอ จำแค่นี้แหละ

ส่วน so ก็ใช้ตามวิธีในสูตร ก็แล้วกัน

ตัวอย่าง

The teacher speaks so cleary that we understand everything.

คุณครูพูดได้ชัดเจนแจ่มแจ้งมากจนกระทั้งพวกเราเข้าใจหมดทุกอย่างเลย

He is such an annoying man that we avoid talking with him.

เขาเป็นคนน่ารำคาญมากเสียจนกระทั่งพวกเราหลีกเลี่ยงที่จะพูดกับเขา

หรืออาจใช้เป็นตัวเชื่อมคำ

S + V + too + adj/adv. + to + V.inf  แปลว่า มากเกินไป

ตัวอย่าง

He  walks too slowly to arrive on time.

เขาเดินช้ามากเกินไปเลยไปถึงไม่ตรงเวลา

Tip

on time หมายถึง บนจุดของเวลา เมื่อเราใช้ on time จะมีความหมายว่า ตรงเวลา

in time หมายถึง  ในช่วงของเวลา  เมื่อเราใช้  in time  จะมีความหมายเหมือน ทัีนเวลา , ภายในเวลาที่กำหนด

ออกนอกเรื่องอีกแล้ว

             

หรือ S + V + adj/adv. + enough to + V.inf  แปลว่า  เพียงพอที่จะ...

ตัวอย่าง

This lady is rich enough to buy this castle.

ท่านผู้หญิงคนนี้รวยพอที่จะซื้อประสาทแห่งนี้

ระวัง ตกหลุม Oops! ไม่ใช่

เมื่อมีแค่ 1 ประโยค ไม่สามารถใช้ Conjunction ได้ แต่ สามารถ ใช้ Preposition ได้นะ

เมื่อมี 2 ประโยค สามารถใช้ Conjunction ได้เพียงแค่ตัวเดียวเ่ท่านั้น

เมื่อมี 3 ประโยค สามารถใช้ Conjunction ได้เพียงแค่ 2 ตัวเท่านั้น

เมื่อมี 4 ประโยค ........................................(มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอก)

บางทีเราอาจเผลอใช้ตัวเชื่อมแบบการแปลจากภาษาไทยซึ่งมักจะใส่ตัวเชื่อมหลายตัว เช่น

เพราะเขาขาดความเชื่อมันในตัวเอง เขาจึงไม่ประสบความสำเร็จ

ถ้าถอดเป็นภาษาอังกฤษก็จะได้ว่า

Because he lack